Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Statut Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

Statut

Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§1.

 

Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§2.

 

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów. Współpraca w ramach Towarzystwa odbywa się na zasadach: pomocy, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

§3.

 

Terenem działania zarejestrowanego Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Gdańsk.

 

§4.

 

1.      Towarzystwo posiada osobowość prawną.

2.      Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

 

§5.

 

1.      Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2.      Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą,wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

3.      Oparcie działalności Towarzystwa na pracy społecznej członków nie wyłącza możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności. Możliwość łączenia członkostwa Towarzystwa z pracą na rzecz Towarzystwa może dotyczyć w ograniczonym zakresie także członków zarządu.

 

§6.

 

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§7.

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

 

 

§8.

 

Celem Towarzystwa jest:

1.      Wspieranie działalności Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działania na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża,

2.      Upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim i jego ochronie oraz zwiększanie zainteresowania w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, zagadnieniami z zakresu dziedzictwa morskiego i jego ochrony, gospodarki i kultury morskiej, w tym sztuki marynistycznej,

3.      Wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele,

4.      Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5.      Działanie na rzecz kultury morskiej, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i nadmorskiego dziedzictwa przyrodniczego,

6.      Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

7.      Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa,

8.      Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zrównania szans w dostępie do obiektów dziedzictwa morskiego,

9.      Promocja dziedzictwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

 

§9.

 

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1)            finansowanie lub współfinansowanie zakupów eksponatów dla Narodowego Muzeum Morskiego oraz innych wydatków związanych z działalnością Narodowego Muzeum Morskiego na wniosek Dyrektora NMM,

2)            współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa i Narodowego Muzeum Morskiego,

3)            działania ochronne, zapobiegawcze i ratujące przed zniszczeniem obiekty dziedzictwa morskiego poprzez finansowanie lub współfinansowanie ich remontów, konserwacji i modernizacji oraz dbałość o dobry stan tych obiektów,

4)            organizowanie oraz uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych, sympozjach, wystawach, odczytach, dyskusjach i konkursach o tematyce morskiej oraz związanej z muzealnictwem morskim,

5)            tworzenie galerii współczesnego malarstwa marynistycznego oraz pozyskiwanie do niej obrazów (obiektów) drogą zakupów i przyjmowania darów,

6)            organizowanie prelekcji i prezentacji multimedialnych dla młodzieży szkolnej poświęconych latarniom morskim, ochronie dziedzictwa morskiego, nadmorskiego dziedzictwa przyrodniczego i promowaniu działalności Towarzystwa,

7)            organizowanie w latarniach morskich i obiektach im towarzyszących tematycznych wystaw z zakresu ochrony dziedzictwa morskiego, nadmorskiego dziedzictwa przyrodniczego, gospodarki i kultury morskiej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki marynistycznej i historii latarnictwa morskiego oraz udostępnianie tych wystaw do zwiedzania,

8)            organizowanie konkursów fotograficznych, filmowych i literackich dotyczących polskich i zagranicznych latarni morskich,

9)            inicjowanie działań promujących zwiedzanie latarni morskich i muzeów morskich regionu Morza Bałtyckiego,

10)        popularyzowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Latarni Morskich,

11)        współpracę i wspieranie pokrewnych towarzystw krajowych i zagranicznych oraz osób fizycznych i prawnych o podobnych zainteresowaniach i celach statutowych zbieżnych z celami Towarzystwa,

12)        gromadzenie środków finansowych ze składek członkowskich, z zapisów, spadków, darowizn, własnej działalności, ze źródeł zewnętrznych, w tym z ofiarności publicznej, z odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z majątku,

13)        honorowanie osób zasłużonych dla krzewienia idei Towarzystwa,

14)        działalność wydawniczą, w tym wydawanie we własnym zakresie biografii i autobiografii osób szczególnie zasłużonych dla ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego, nauki, kultury i gospodarki morskiej oraz wspieranie wydawania tych publikacji przez inne osoby prawne,

15)        wspieranie budowy w przestrzeni publicznej pomników Wielkich Polaków o niepodważalnych zasługach dla morskiej tradycji narodowej oraz fundowanie tablic pamiątkowych utrwalających w świadomości narodowej dokonania tych Osób,

16)        finansowanie i współfinansowanie badań naukowych dotyczących morskiej historii Polski, a w szczególności archeologii podwodnej, szkutnictwa, żeglugi, przemysłu stoczniowego, portów, nawigacji, wychowania morskiego, handlu morskiego i dziedzin pokrewnych,

17)        współpracę z mediami,

18)        organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych związanych z celami statutowymi Towarzystwa, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych i muzycznych,

19)        prowadzenie doradztwa, opiniowania i konsultacji w zakresie statutowym,

20)        każdy inny rodzaj aktywności zmierzający do realizacji celów statutowych Towarzystwa.

 

2.  Nieodpłatny charakter działalności Towarzystwa mają formy wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20.

 

3.   Działalność, która może być odpłatna została wymieniona w ust. 1 pkt. 4, 6, 9, 18, 19 i 20.

 

§9a

 

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1)      sprzedaż detaliczna biletów wstępu do latarń morskich (kod PKD: 90.04.Z)

2)      sprzedaż pamiątek (kod PKD 47.19.Z)

3)      sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (kod PKD 47.91.Z),

4)      pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 47.99.Z)

5)      działalność wydawnicza (kod PKD 58.1)

6)      sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.61.Z)

7)      sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.62.Z)

8)      działalność obiektów kulturalnych (kod PKD: 90.04.Z),

9)      prace naukowo – badawcze (kod PKD: 72.20.Z).

 

 

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

 

§10.

 

1.      Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem pkt.2.   

2.      Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

 

§11.

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1.      członków zwyczajnych,

2.      członków wspierających,

3.      członków honorowych.

§12.

 

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się ze statutowymi celami Towarzystwa oraz pragnąca czynnie współpracować przy realizowaniu tych celów.

2.      O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 

§13.

 

1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością  Towarzystwa  deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi.

      Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

2.      Członek wspierający obowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej oraz opłacania składek członkowskich.

3.      O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Towarzystwa na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust.1.

 

§14.

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.

 

§15.

 

Nadanie godności członka honorowego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

 

§16.

 

Członek zwyczajny ma prawo:

1.      wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa,

2.      do uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, kongresach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych przez władze Towarzystwa, 

3.      korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,

4.      noszenia odznaki organizacyjnej,

5.      zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Towarzystwa w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała,

6.      zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Towarzystwa,

7.      współdecydowania o programie działania Towarzystwa, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

 

§17.

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.      aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa oraz propagowania jego celów i programu,

2.      przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa,

3.      wniesienia opłaty wpisowej oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§18.

 

1.      Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §16 za wyjątkiem pkt.1.

2.      Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Towarzystwa.

3.      Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

§19.

 

1.      Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a.       dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b.      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

c.       skreślenia z listy przez Zarząd z powodu nie wniesienia opłaty wpisowej lub zalegania, w okresie dłuższym niż 2 lata z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

d.      wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnej decyzji Zarządu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Towarzystwa,

e.       wykluczenia w wyniku prawomocnej decyzji Zarządu na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

2.      W przypadku określonym w ust.1 pkt c, d, e, Zarząd, zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrywania odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia,

3.      Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust.1 pkt. c następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

 

Rozdział IV

Organy Towarzystwa

 

 

§20.

 

1.      Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

a.       Walne Zebranie Członków,

b.      Zarząd,

c.       Komisja Rewizyjna.

 

§21.

 

1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata.

2.      Wybór tych władz odbywa się na Walnym Zebraniu Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Towarzystwa.

3.      Ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być nieograniczoną ilość razy do nich wybierani.

4.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez władze Towarzystwa poprzez przeprowadzenie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wyborów na nieobsadzone funkcje.

 

Walne Zebranie Członków

 

§22.

 

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a.       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci),

b.      z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami oraz zaproszeni goście.

3.      Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa, co najmniej raz na rok, przez rozesłanie imiennych zawiadomień i wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa, w terminie 14 dni przed datą Zebrania.

 

§23.

 

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i zastępca.

 

§24.

 

1.      Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek, przedłożony przez co najmniej 20 członków TP CMM.

2.      Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku określonego w ust.1 lit. b i c.

3.      Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.     O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia się, na co najmniej 7 dni (licząc z dniem powiadomienia) przed jego odbyciem. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

 

§25

 

1.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów przy obecności:

        a.   w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b.  w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania; dotyczy to również wyboru władz, zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.

2.  Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§26.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.      dokonywanie zmian statutu,

2.      przeniesienie siedziby Towarzystwa,

3.      uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa,

4.      uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Towarzystwa,

5.      wybór i odwoływanie prezesa oraz pozostałych członków władz Towarzystwa,

6.      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu, sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8.      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa lub innego tytułu honorowego na wniosek Zarządu,

9.      podejmowanie uchwał w sprawie istotnego z punktu widzenia interesów Towarzystwa rozporządzania majątkiem  Towarzystwa,

10.  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

11.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

12.  zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich.

 

 

Zarząd

 

 

§27.

 

Zarząd będący najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§28.

 

1.      Zarząd składa się z 4-6 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

1a. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.      Prezes Towarzystwa kieruje pracami Zarządu.

3.      Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.

5.      W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.

 

§29.

 

1.      Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może zatrudniać kierownika biura oraz innych pracowników. 

2.      Zarząd uchwala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, a także tworzy biuro.

3.      Biurem kieruje kierownik biura lub w czasie jego nieobecności zastępca kierownika biura.

4.      Szczegółowe zasady działania kierownika biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.

 

 

§30.

 

1.   Do zakresu działań Zarządu należy:

a)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

b)      realizacja programów i celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)      określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,

d)     opracowywanie programów pracy Towarzystwa, regulaminów oraz rocznych sprawozdań z działalności i przedkładanie ich, w celu zatwierdzenia, Walnemu Zebraniu Członków,

e)      opracowywanie preliminarza Towarzystwa oraz rocznych sprawozdań finansowych    i przedkładanie ich, w celu zatwierdzenia, Walnemu Zebraniu Członków,

f)       reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

g)      wnioskowanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,

h)      zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

i)        podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i Towarzystwa do kwoty nie przekraczającej 30 tys. EUR,

j)        uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,

k)      podejmowanie uchwal o przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,

l)        zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i władzami innych organizacji,

m)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o jej prowadzeniu, 

n)      zgłaszanie wniosku o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Towarzystwa,

o)      składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

p)      wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

2.   Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust.1 pkt. g) przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

§31.

 

1.      Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową, Zarząd Towarzystwa może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.

2.      Powołane zespoły pomocnicze – komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.

 

§32.

 

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§33.

 

Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli jego działalności.

 

 

 

§34.

 

1.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2.      Pierwszemu posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczy najstarszy stażem w Towarzystwie członek tej Komisji.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4.  Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu wybierając ze swojego grona Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§35.

 

1.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)      przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz Towarzystwa oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

c)      prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie Towarzystwa,

d)     prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zażaleń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,

e)      uchwalenie własnego regulaminu działania,

f)       składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa, bądź każdemu członkowi Zarządu oddzielnie,

2.      Komisja Rewizyjna ma prawo domagania się od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§36.

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

 

§37.

 

W przypadkach określonych w §24 ust.1 pkt. c) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział V

Organy doradcze

 

 

§38.

 

Zarząd może powoływać Komisje Programowe.

 

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 

 

§39.

 

1.      Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2.      Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa przeznaczony jest na cele statutowe i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.      Źródłami powstania majątku Towarzystwa są w szczególności:

a.       opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b.      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,

c.       dotacje,

d.      darowizny, zapisy i spadki,

e.       wpływy z działalności statutowej: odpłatnej i nieodpłatnej,

f.       dochody z ofiarności publicznej,

g.      dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

h.      dochody z organizowanych imprez.

4.      Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być wyłącznie przechowywane w banku na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Towarzystwa.

5.      Składki członkowskie za dany rok powinny być wpłacone najpóźniej do końca I kwartału.

6.      Nowo przyjęci członkowie Towarzystwa wpłacają opłatę wpisowa oraz składkę członkowską za rok kalendarzowy, w którym zostali przyjęci, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

7.      Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.      W skład funduszy własnych stowarzyszenia wchodzą:

a.       fundusz podstawowy (statutowy), 

b.      fundusz z aktualizacji wyceny,

c.       fundusz rezerwowy,

d.      wynik z lat ubiegłych,

e.       wynik finansowy netto za rok obrotowy.

9.      Fundusz podstawowy (statutowy) tworzony jest w szczególności z:

a.       całości lub części dodatniego wyniku finansowego z całokształtu prowadzonej działalności przeznaczonego na działalność statutową,

b.      otrzymanych lub naliczonych środków pieniężnych w formie wpłat, składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn ponad potrzeby danego roku obrotowego,

c.       środków wniesionych przez Założycieli.

10.  Fundusz podstawowy (statutowy) przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundusz podstawowy może być przeznaczony na pokrycie straty powstałej na działalności statutowej po wykorzystaniu funduszu rezerwowego przeznaczonego na ten cel.

11.  Decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu funduszu podstawowego, na wniosek Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków.

12.  Fundusz rezerwowy tworzony jest z całości lub części dodatniego wyniku finansowego z całokształtu prowadzonej działalności i przeznaczony jest na pokrycie straty bilansowej. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o rozwiązaniu zbędnego funduszu rezerwowego przeznaczając go na podwyższenie funduszu podstawowego (statutowego).

13.  Walne Zebranie Członków może w drodze uchwały tworzyć fundusze celowe i określać zasady ich zasilania, wydatkowania oraz likwidacji.

14.  Fundusze celowe są administrowane przez Zarząd Towarzystwa, który sprawuje nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.

15.  Fundusze celowe są tworzone w szczególności z:

a.       całości lub części dodatniego wyniku finansowego z całokształtu prowadzonej działalności,

b.      całości lub części dodatniego wyniku finansowego z prowadzonej działalności gospodarczej,

c.       opłat wpisowych i składek członkowskich,

d.      wpłat z 1% odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego,

e.       dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,

f.       dotacji,

g.      darowizn, zapisów i spadków,

h.      dochodów z ofiarności publicznej,

i.        środków pochodzących z funduszy publicznych,

j.        zbiórek publicznych,

k.      grantów,

l.        odsetek bankowych od lokat,

m.    wpływów z działalności statutowej: odpłatnej i nieodpłatnej.

 

§40.

 

1.      Dla ważności uchwał, oświadczeń woli, pism i dokumentów, a zwłaszcza w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

2.      Zarząd w drodze uchwały może powołać pełnomocnika do podpisywania w jego imieniu dokumentów finansowo księgowych.

 

 

 

 

§41.

 

1.   Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.   Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.   Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§42.

 

Towarzystwo może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

 

§43.

 

1.       Zmiana statutu oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków zapada w trybie przewidzianym w §25.

2.       Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §22 ust.3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3.       Uchwalenie zmian w statucie wywiera skutki prawne od chwili uprawomocnienia się postanowienia sadu o rejestracji zmian.

4.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa kierując się literą prawa.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. 96 poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28 z 2010 r., poz. 146).

 

 

Rozdział VIII

Postanowienie końcowe

 

 

§44.

 

1.      Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. Statut uchwalony został w dniu 28 maja 2004 roku.

 

2.      Zmiany do Statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. Zmiany do Statutu uchwalone zostały w dniu 28 maja 2010 roku.

 

3.      Zmiany do Statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. Zmiany do Statutu uchwalone zostały w dniu 1 lutego 2013 roku.

 

4.      Zmiany do Statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. Zmiany do Statutu uchwalone zostały w dniu 26 maja 2014 roku.

 

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630